Volg Pastoor René Pisters:


Bezoekers vandaag


137
Unieke
Bezoekers
Powered By Google Analytics

Boete en Verzoening

De biecht

Het sacrament van boete en verzoening wordt ook wel de biecht genoemd. Dit sacrament biedt de mogelijkheid om ons opnieuw met God te verzoenen, wat we ook gedaan hebben. Wie biecht, slaat een nieuwe, blanco pagina in het boek van zijn leven open.

Een zonde is iedere daad die niet past bij een kind van God en een obstakel vormt voor Gods rijk van gerechtigheid. Ook na het doopsel, dat nieuw leven geeft, blijven we vrije mensen die gebukt gaan onder de neiging kwaad te doen. In een ‘gewetensonderzoek’ kun je je leven de revue laten passeren en komen tot spijt over begane fouten.

Christus verleende aan priesters het gezag om in zijn naam zonden te vergeven. “Als jullie iemand zonden vergeven, dan zijn ze vergeven” (Joh.20,23). In het sacrament van boete en verzoening belijd je, je zonden in een persoonlijk gesprek aan een priester. Deze is gehouden tot absolute geheimhouding en kan je namens Christus de ‘absolutie’ geven, dat wil zeggen vergeving. Hij kan je daarbij een ‘penitentie’ opleggen, bijvoorbeeld het aandachtig bidden van enkele gebeden of het verrichten van een goed werk.

Doopsel

  Door het doopsel wordt iemand opgenomen in de kerkgemeenschap van Jezus Christus.
Het doopsel vindt plaats in onze parochiekerk. Hiervoor dient u contact op te nemen met de pastoor.
In overleg wordt de datum vastgesteld.
In de regel vindt het doopsel plaats op een zondagmiddag vanaf 12.30 uur.
Ook kan er wel eens op een zaterdagmiddag gedoopt worden rond 15.00 uur.
Een doopplechtigheid duurt gewoonlijk een half uur.

Bij het doopsel is het gebruikelijk dat er een doopkaars aanwezig is.

Een standaardkaars kunt u bij de parochie verkrijgen, maar u kunt ook zelf een doopkaars laten maken met de naam en de doopdatum van de dopeling.

Het doopsel kan ook worden bijgeschreven in het trouwboekje.

Ter herinnering aan het doopsel ontvangt u een in design uitgevoerd naamplaatje van de dopeling,
dat in de kerk in de Mariakapel op een glazen wand wordt opgehangen.
Elk jaar rond Maria Lichtmis (2 februari) worden alle doopouders van het afgelopen jaar uitgenodigd
met hun kinderen voor een gezinsviering met kinderzegen.
Na afloop van deze viering mogen de doopouders het naamplaatje van hun kind
mee naar huis nemen.

Als bijdrage in de onkosten vragen wij vijftig euro. Uw gave kunt u na afloop in een envelopje aan de voorganger geven.  Uw gave wordt gebruikt voor het onderhoud van onze kerk. Fijn dat u onze parochie met uw bijdrage in stand wilt houden voor  u en uw kinderen.

Meer weten?

Volg dan zelf de doopvoorbereiding online: www.catechese.nl


1e Communie

Data Eerste H. Communie 2020

In verband met het corona virus worden de communies verplaatst naar een latere nog te bepalen datum.

In Simpelveld: zondag 19 april

In Ubachsberg: zondag 10 mei

In Bocholtz: zondag 31 mei

 

communie2015


Vormsel

Vormsel

 

Het Sacrament van het Vormsel

Een röntgenfoto laat ons als het ware door de huid heen kijken in de geheimzinnige wereld van het lichaam.

Hij dringt door tot waar wij met de natuurlijke kracht van onze ogen niet kunnen komen.

Om met ons verstand en met ons hart een klein beetje door te kunnen dringen tot de geheimzinnige wereld van God, hebben wij een vergelijkbare hulp nodig: de heilige Geest. Hij helpt ons geloven, wat wij met ons verstand alleen niet of moeilijk kunnen aannemen.

Wijsheid – Verstand  – Inzicht  – Sterkte – Kennis- Ontzag en Liefde voor Gods naam.

Dit zijn de zeven gaven van de H. Geest.

In Simpelveld en Bocholtz ontvangen de jongens en meisjes uit groep 8 van de basisschool elk jaar het H. Vormsel.

In Ubachsberg om de twee jaar (groep 7 en 8 samen).

De leerlingen worden voorbereid op school door Marie-José Degens, samen met pastoor en kapelaan.

Data Vormsel 2020

In verband met het coronavirus wordt het H. Vormsel verplaatst naar een later te bepalen datum.

In Bocholtz: donderdag 14 mei 18.30 uur

In Simpelveld: donderdag 2 april 18.30  uur

In Ubachsberg: donderdag 28 mei 18.30 uur

Vormheer: hulpbisschop Mgr. Everhard de Jong.

Naast de vormsellessen op school worden voor de vormelingen ook nog 3 buitenschoolse activiteiten georganiseerd.

Eigen bijdrage € 25,–

 

 

 

 

 

 

 

 

Huwelijk

Wanneer er op een of andere wijze binding is met onze parochie kan de viering van het kerkelijk huwelijk in onze parochiekerk plaatsvinden. Hiervoor dient u contact op te nemen met de pastoor, bij voorkeur een half jaar voor de beoogde trouwdatum (telefoon: 045 – 544 18 18; e-mail: pisters@parochiesimpelveld.nl)

Voor een geldig kerkelijk huwelijk is het niet nodig dat man en vrouw beide katholiek zijn. Als een van de twee niet katholiek is, kan er toch voor de kerk getrouwd worden. Wel is het nodig voor een geldig huwelijk dat men niet eerder gehuwd is geweest. Dus de katholiek mag geen eerder kerkelijk huwelijk hebben gesloten en de niet-katholiek geen eerder burgerlijk huwelijk.

Er wordt verwacht dat men deelneemt aan een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding van drie avonden, samen met andere huwelijksparen. Deze avonden vinden in 2020 plaats op woensdag  1 april 15 april en 29april van 19.30 uur tot 22.00 uur locatie Pastorie Ubachsberg Kerkstraat 28.

Jos en Lea Meijs uit Geleen geven leiding aan de gesprekken. Ook de pastoor/kapelaan is erbij aanwezig.

In overleg worden de datums en tijden voor de huwelijksviering en de huwelijksgesprekken vastgesteld. Op zon- en feestdagen, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag vindt er geen huwelijksviering plaats.

Meestal zal de huwelijksviering plaatsvinden in een eucharistieviering. In de H. Mis er een vast kerkelijk ritueel met een vaste volgorde van onderdelen van de viering. De kerkelijke teksten voor een huwelijksviering met de vele keuzemogelijkheden om er een persoonlijke viering van te maken, worden u graag ter beschikking gesteld. Indien gewenst kan dit ook digitaal gebeuren. Wanneer één van de partners niet katholiek is, wordt in overleg meestal gekozen voor een gebedsdienst zonder eucharistie. Bij een huwelijksviering kiezen wij voor levende muziek en worden er geen CD’s gedraaid. Het is mogelijk om een van de beide koren van onze parochie te vragen. Eigen zang of muziek is ook mogelijk, mits deze zang of muziek past in de aard van de viering en in de kerk. U kunt zelf zorgen voor een trouwkaars. Het bruidspaar kan deze trouwkaars in de viering ontsteken.

De bloemversiering in de kerk kan gebeuren in overleg met de bloemengroep van de parochie. Het is ook mogelijk om deze versiering zelf te verzorgen.Ballonnen zijn in de kerk niet toegestaan. Buiten de kerk is het niet gewenst om rijst of confetti te strooien.

De kosten van een kerkelijk huwelijk, inclusief voorbereiding zijn € 440,00.


Ziekencommunie

De ziekencommunie wordt rondgebracht op de eerste vrijdag van de maand naar de zieken en thuiszittenden. Nieuwe adressen kunnen aangemeld worden via het parochiekantoor in Simpelveld van dinsdag tot en met donderdag tussen 10:00 en 12:00 uur tel. 045 – 5441818

Om de Heer in de H. Communie thuis te ontvangen kunt u op een tafel een wit kleed met een of twee kaarsen en een kruisbeeld klaarzetten. Een schaaltje met wijwater en een palmtakje kan eventueel erbij geplaatst worden, zodat de priester de gelovige ermee kan zegenen.

 

 

 

 

 


Ziekenzalving

“Is er iemand onder u ziek: laat hij de priesters van de gemeente roepen. Zij moeten een gebed over de zieke uitspreken en hem met olie zalven in de naam van de Heer. Het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem oprichten. En als hij zonden heeft begaan, zal het hem vergeven worden” (brief van Jacobus 5, 14-15).

Het sacrament van de ziekenzalving heeft als doel een bijzondere genade te verlenen aan de christen die te kampen heeft met de moeilijkheden die verbonden zijn met een ernstige ziekte of met ouderdom. Wanneer de gelovige ten gevolge van ziekte of ouderdom in levensgevaar begint te verkeren, is dit zeker het moment dat hij de heilige ziekenzalving ontvangt.

Wanneer een christen zwaar ziek is, kan hij de ziekenzalving ontvangen en daarna telkens, wanneer, na het ontvangen ervan, zijn toestand verergert.

Men neme contact op met de pastoor voor het maken van een afspraak.


Uitvaart

Bij een uitvaart dient men zelf contact op te nemen met een uitvaartondernemer voor de regeling van een uitvaart. De uitvaartondernemer neemt vervolgens contact op met de pastoor.

Uitvaartregeling Simpelveld  Ubachsberg en Bocholtz:
Alleen als uitvaartondernemer of de familie PERSOONLIJK contact opneemt met de parochie, wordt de uitvaartregeling in gang gezet.
Normaliter is er een kerkelijke uitvaart in onze parochiekerk (in de vorm van een eucharistie, gebedsdienst of avondwake) of indien gewenst: uitvaart met parochiegeestelijke in crematorium.
Dag en tijd worden in onderling overleg vastgesteld.
Familie wordt bezocht om uitvaartdienst samen te stellen, geestelijke bijstand wordt verleend.
De pastoor kan behulpzaam zijn met het samenstellen van het gedachtenisprentje, maar meestal doet de familie dit zelf.
De klokken worden geluid en er wordt voor de overledene gebeden in de kerk.
Naam overledene wordt vermeld in overlijdensregister parochie, in parochieblad en in namenlijst Allerzielen.
Bij de zeswekendienst wordt een gedachteniskruisje opgehangen in de kerk. Bij de eerste jaardienst mag de familie het kruisje mee naar huis nemen.
Rond de zeswekendienst wordt de weduwe / weduwnaar nog eens bezocht.

PS: klokken luiden, bidden voor een overledene, of naam vermelden in overlijdensregister, ZONDER DAT ER EEN KERKELIJKE UITVAART PLAATSVINDT: dit gebeurt ook voor een parochiaan (kerklid) als een familie daar persoonlijk om vraagt en men er prijs op stelt dat hun dierbare als zodanig in de parochiegemeenschap wordt herdacht.
Kosten uitvaartmis incl. avondwake (excl. koor) € 440,00.
Kosten crematiedienst met rouwbegeleiding, zonder voorafgaande uitvaartmis: € 440,00


Aanbidding

Aanbidding van het Allerheiligste

Op de eerste vrijdag van de maand van 18.30 uur tot 19.00 uur is er in de Remigiuskerk te Simpelveld gelegenheid tot een stil gebed ofwel in de Jacobuskerk te Bocholtz ( zie kalender in parochieblad) bij het uitgestelde Allerheiligste Sacrament.

Aansluitend vieren we samen de eucharistie.