Volg Pastoor René Pisters:


Bezoekers vandaag


137
Unieke
Bezoekers
Powered By Google Analytics

Federatienieuws


Klik hier voor het document “Toekomstvisie: Beleidsplan federatie parochies H. Remigius Simpelveld en H. Bernardus Ubachsberg – bestuurlijk beleidsplan”


Federatieconvenant
Parochie H.Remigius Simpelveld
Parochie H.Bernardus Ubachsberg
Parochie H. Jacobus de Meerdere Bocholtz

De ondergetekenden:

A. de R.K. parochie H. Remigius te Simpelveld en R.K. parochie H. Bernardus te Ubachsberg ten deze vertegenwoordigd door de zeereerwaarde heer R.J.H.M. Pisters en mevrouw A.E.J. Janse-Loozen, resp. voorzitter en secretaris van het federatiebestuur.
Hierna te noemen de parochies H. Remigius en H. Bernardus,

B. de R.K. parochie H. Jacobus de Meerdere te Bocholtz, ten deze vertegenwoordigd door de zeereerwaarde heer R.J.H.M. Pisters en mevrouw G. Lux-Zinzen, resp. voorzitter en secretaris van het kerkbestuur.
Hierna te noemen de parochie H. Jacobus de Meerdere,

in aanmerking nemende:

A.

 • dat in de parochies de overtuiging is gegroeid dat het voor de verzekering van het voortbestaan en de vitaliteit van de betrokken parochies gewenst is dat het draagvlak wordt verbreed;
 • dat de parochies van mening zijn dat er een goede voedingsbodem is ontstaan voor het ontwikkelen van gemeenschappelijke activiteiten in de betrokken parochies;
 • dat de parochies besloten hebben tot een intensievere samenwerking, hetgeen onder meer blijkt uit het feit dat genoemde parochies één gezamenlijke pastoor hebben en dat ook reeds reguliere samenwerking plaatsvindt op bestuurlijk en pastoraal vlak;

B.

 • dat het federatiebestuur van de parochies H. Remigius en H. Bernardus en het kerkbestuur van de parochie H. Jacobus de Meerdere hebben besloten één federatie te gaan vormen, als bedoeld in de nota “Op weg naar vitale parochiegemeenschappen van het Bisdom Roermond” van mei 2002, en deze per 1 januari 2018 ook financieel en boekhoudkundig te effectueren;

C.

 • dat de kerkbesturen van de parochies in hun gezamenlijke bestuursvergadering van 13 november 2017 hebben ingestemd met de inhoud van dit convenant;

zijn overeengekomen als volgt:

 1. De parochies blijven juridisch zelfstandig bestaan en houden elk een kerkbestuur in dier voege dat de kerkbestuursleden van het federatiebestuur van de parochies H. Remigius en H. Bernardus dat ook zijn van de parochie H. Jacobus de Meerdere en omgekeerd, met alle rechten en plichten die hieraan verbonden zijn volgens het geldende Algemeen Reglement voor het bestuur van een parochie van de R.K. Kerk in Nederland.
  De samenwerking tussen de parochies krijgt gestalte in de vorm van een federatie als bedoeld in de nota “Op weg naar vitale parochiegemeenschappen van het Bisdom Roermond” van mei 2002.

 1. Dit kerkbestuur in personele unie van deze federatie zal bestaan uit zeven personen, t.w. een pastoor – voorzitter, vice-voorzitter, een secretaris en een penningmeester en tevens een kerkmeester voor pastorale zaken, een kerkmeester voor personeel en organisatie, een kerkmeester voor gebouwen; de portefeuille voor landerijen en begraafplaats zal ondergebracht worden bij een van bovengenoemde kerkmeesters;
  De vicevoorzitter wordt door het kerkbestuur onderling gekozen, niet zijnde de secretaris en de penningmeester.
  De kerkmeesters in dit kerkbestuur zullen gelijkelijk verdeeld zijn over de drie parochies.
  Er wordt voor een bestuurlijk overgangsjaar (tot 1-1-2019) gekozen, om tot een succesvolle invulling te komen van bovengenoemd kerkbestuur. Dit betekent dat alle huidige kerkbestuursleden in principe (her-)benoemd blijven tot 1-1-2019.
  Het kerkbestuur zal zich -zoveel als mogelijk- laten bijstaan door vrijwilligers, belast met de financiële administratie, de ledenadministratie, de kerkbijdrage-administratie en de verslaglegging.
  De taken van de kerkmeesters zijn nader uitgewerkt in functiebeschrijvingen.

 1. Het kerkbestuur van de federatie zal minimaal zes keer per jaar plenair vergaderen. De pastoor zit deze vergaderingen voor; hij kan de leiding van de vergadering delegeren aan de vicevoorzitter. Agendapunten worden tijdig (tenminste 2 weken voor de vergadering) schriftelijk ingediend bij de secretaris;
  deze schriftelijke informatie bevat een uiteenzetting van de probleemstelling en een voorstel voor een oplossing dan wel een advies hoe het probleem aan te pakken. De agenda met bijbehorende stukken zal ten laatste een week voor de vergadering naar de bestuursleden worden toegezonden.

 1. Tijdens deze vergaderingen zullen de uitgangspunten voor het gemeenschappelijke beleid op met name het terrein van de liturgie, de verkondiging en de parochiële dienstverlening worden vastgesteld.
  Eveneens zullen kaders worden geformuleerd voor gezamenlijk handelen in de materiële sfeer, zoals op het gebied van personeel en organisatie, financiën en administratie alsmede gebouwen en terreinen, inventaris en kerkelijk kunstbezit.

 1. Uit het kerkbestuur van de federatie zal een dagelijks bestuur worden geformeerd bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester, dat zal worden belast met de afwikkeling van door het bestuur hieraan te delegeren operationele zaken -de parochies aangaande- met melding aan het bestuur voor zover van algemeen belang. Na een gewenningsperiode moet dit leiden tot een formele delegatie.

 1. Onder elke kerkmeester wordt een werkoverleg/commissie ingesteld van personen met dezelfde portefeuille; deze kunnen zich voor nader vast te stellen aangelegenheden laten adviseren door ter zake deskundige vrijwilligers uit de parochie. Uitvoerende zaken kunnen worden gedelegeerd aan dit werkoverleg met –voor zover van algemeen belang- melding aan het kerkbestuur; na een gewenningsperiode moet dit leiden tot een formele delegatie.

 1. De betrokken parochies zullen er naar streven dat de werkgroepen van iedere parochie, waar mogelijk, hun soortgelijke taken of werkzaamheden gemeenschappelijk of in gezamenlijk overleg zullen voorbereiden en/of uitvoeren.

 1. Ingaande 01 januari 2018 zullen de parochies een gezamenlijke begroting en gezamenlijke jaarrekening maken. Op basis van de afgesproken verdeelsleutel zullen de directe kosten en de vermogens van de onderscheiden parochies worden verantwoord.

 1. Buitengewone inkomsten en uitgaven (zoals legaten, erfenissen, subsidies voor groot onderhoud resp. uitgaven voor groot onderhoud) komen rechtstreeks ten gunste dan wel ten laste van het vermogen resp. de voorzieningen van de betrokken parochies.

 1. Bij overgang op één financiële administratie zullen de activa en passiva van de onderscheiden parochies geconsolideerd worden en dienen als inbreng in de nieuwe administratie. In de nieuwe administratie zullen de vermogens alsmede de componenten hiervan, die door hun aard onverbrekelijk met een bepaalde parochie verbonden zijn (zoals onroerend goed), zichtbaar blijven.

 1. Dit convenant wordt aangegaan voor een periode van vijf jaar, te rekenen vanaf 1 januari 2018 en wordt, tenzij met inachtneming van een termijn van één jaar door één der partijen tot opzegging wordt overgegaan, telkens met eenzelfde periode verlengd.

 1. Beëindigen van dit convenant kan door ieder van partijen tussentijds slechts geschieden op grond van gewichtige redenen, op grond waarvan voortzetting van dit convenant redelijkerwijze niet van haar kan worden gevergd, met inachtneming van een termijn van één jaar.

 1. De parochies zullen er bij voortduring naar streven de samenwerking verder inhoud te geven. Hiertoe zal in ieder geval binnen één jaar na het aangaan van dit convenant een meerjarig beleidsplan, een activiteitenplan en een begroting worden opgesteld. Deze zullen gebaseerd worden op een sterkte/zwakteanalyse van de te onderscheiden deelgebieden van de drie parochies (pastoraal, personeel en organisatie, gebouwen en terreinen, financiën en administratie).
  Verder zal de door het Bisdom ontwikkelde profielschets voor de organisatie van een parochie/samenwerkingsverband van parochies als leidraad dienen en zal jaarlijks een evaluatie plaatsvinden.

 1. Het beleidsplan alsmede latere aanpassingen daarin of aanvullingen daarop zullen aan het Bisdom en de deken van het dekenaat worden aangereikt.

 1. Dit convenant kan worden gewijzigd en aangevuld bij gemeenschappelijk besluit van de betrokken parochies. Elke wijziging dient vervolgens goedgekeurd te worden door de bisschop van Roermond.

Aldus getekend te Simpelveld 30 november 2017

Pastoraal team

Pastoor René Pisters (Teamleider; Pastoor Simpelveld – Ubachsberg – Bocholtz)

Benoemd: 2006 Simpelveld en Ubachsberg; 2017 Bocholtz

Adres: Pastoriestraat 15, 6369 AN Simpelveld

Telefoon: 045 – 544 18 18
E-mailadres: pisters@parochiesimpelveld.nl

Kapelaan Rajan Arulraj Nesaiyan (Kapelaan Simpelveld – Bocholtz – Ubachsberg)

Benoemd: 2017

Adres: Pastoor Neujeanstraat 8, 6351 GK Bocholtz

Telefoon: 045 – 544 12 52
E-mailadressnarul@icloud.com

Pater Hub Kleijkers, Montfortaan (parochieassistent te Ubachsberg – Simpelveld)

Als vrijwillig assistent werkzaam sinds 2009 (van 1997 – 2008 benoemd assistent te Ubachsberg)

Pater Kleijkers

Adres: Vroenhof 87, 6301 KE Valkenburg a/d Geul

Telefoon: 043 – 6042134
E-mailadres: h.kleykers@inter.nl.net

Kerkbestuur

Federatiebestuur Simpelveld – Bocholtz – Ubachsberg

Voorzitter

Pastoor René Pisters

Pastoriestraat 15

6369 AN Simpelveld

Tel: 045-544 18 18

Werkveld:

Pastorale zaken; Liturgie, verkondiging en diaconie; Gemeenschapsopbouw en revitalisatie

Annie Janse-Loozen

Secretaris

Annie Janse-Loozen

Van Werschstraat 15

6369 CK Simpelveld

Tel: 045-544 41 64

Bert Penders

Penningmeester

Bert Penders

Molsberg 39

6369 GL Simpelveld

Tel: 045-544 29 70

Werkveld:

Personeel en organisatie

Maria Schouteten

Vicevoorzitter
Maria Schouteten

Colmont 3

6367 HE Ubachsberg

Tel: 045-575 25 01

Werkveld:

Pastorale zaken / Personeel en organisatie

Leden
Jo Kohl

Frans Janssen

Oude Schoolstraat 30/b

6367 HD Ubachsberg

Tel: 045-575 29 49

Werkveld:

Gebouwen, terreinen, inventaris en kunstbezit